Witamy na oficjalnej stronie
Koła Przemyskiego Klubu Łowieckiego
PONOWA

 
 

SZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH

Koło Przemyski Klub Łowiecki Ponowa zgodnie z Ustawą Prawo Łowieckie obowiązane jest do wynagradzania szkód łowieckich wyrządzonych w granicach dzierżawionych obwodów łowieckich 143, 147, 148. W skład obwodów łowieckich z mocy ustawy nie wchodzą m.in.:

  • tereny w granicach administracyjnych miast
  • tereny zajęte przez miejscowości nie zaliczane do miast, w granicach obejmujących zabudowania mieszkalne i gospodarcze z podwórzami, placami i ulicami oraz drogami wewnątrz tych miejscowości
  • budowle, zakłady i urządzenia, tereny przeznaczone na cele społeczne, kultu religijnego, przemysłowe, handlowe, składowe, transportowe i inne cele gospodarcze oraz obiekty o charakterze zabytkowym i specjalnym, w granicach ich ogrodzeń.


DOKUMENTY I WARUNKI NIEZBĘDNE PRZY ZGŁASZANIU SZKODY

Wniosek poszkodowanego powinien zawierać:
  1. dokładny adres zamieszkania poszkodowanego wraz z kontaktowym numerem telefonu
  2. lokalizację powstałej szkody (powiat, gmina, obręb ewidencyjny, numer ewidencyjny działki, na której powstały szkody)
  3. rodzaj szkody
  4. szacunkowy rozmiar strat powstałych z tego tytułu
Wniosek na piśmie należy składać pod adresem:
ul. Sikorskiego 13
37-700 Przemyśl


Inne niż pisemne zgłoszenie szkody zgodnie z obowiązującym prawem nie może byc rozpatrzone!


Poszkodowany winien udowodnić, że jest właścicielem bądź dzierżawcą gruntu i załączyć do wniosku kserokopię dowodu osobistego (lub innego dokumentu tożsamości) oraz wyszczególnionych poniżej dokumentów:
  1. uwiarygodnionego aktualnego wyrysu z mapy i wypisu z rejestru ewidencji gruntów działki będącej przedmiotem oględzin
  2. innych aktualnych dokumentów (notarialny akt własności, umowa dzierżawy, wypis z księgi wieczystej, itp.), na podstawie których można będzie stwierdzić tytuł prawny do władania przez poszkodowanego przedmiotową nieruchomością
Odszkodowanie nie przysługuje przy szkodach nieprzekraczających wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 hektar uprawy.

Wzór podania o oszacowanie szkody łowieckiej [PDF]